Primitive Technology with survival skills: Casting metal axe Big (Making ax beautiful)

Primitive Survival
Casting metal axe Big (Making ax beautiful ) là video mới nhất của chúng tôi. ở video này chúng tôi đã phá bỏ hoàn toàn hệ thống lò cũ và làm lại lò mới. chúng tôi đã ra suối lấy quặng và nung quặng để lấy được kim loại. chúng tôi đã đã làm khuôn rìu và đổ được một chiếc rìu rất đẹp. chúng tôi có thể sử dụng chiếc rìu đó ở những lần đi sinh tồn tiếp theo. đăng kí kênh để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. cám ơn.
#PrimitiveTechnology
#Making
#axe

Products You May Like

Articles You May Like

Great! I Found Big Fishes in Dried Lotus Farm Then I Cooked A Few Fish for Lunch
How to Build a Campfire: The Stack Method
Day #3 Vancouver Island – Catching Crayfish
Survival Trapping- Large Figure 4 Deadfall (medium sized game)
Keep Dry while Hammock Camping: Continuous Ridgeline, Dutchware Wasp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *